Büyüme Hormonu (Growth Hormone) Nedir ?

Büyüme Hormonu (Growth Hormone) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

Büyüme hormonu, anteriyor hipofizde somatotrof adı verilen hücreler tarafından sentezlenen ve salınan yaklaşık 190 amino asidin bir protein hormonudur. Büyüme ve metabolizma da dahil olmak üzere çeşitli kompleks fizyolojik süreçlerin kontrolünde büyük bir katılımcıdır. Büyüme hormonu hem insanlarda hem de hayvanlarda kullanılan bir ilaç olarak önemli bir ilgi alanıdır.

Büyüme Hormonunun Fizyolojik Etkileri

Büyüme hormonu aktivitesini anlamada kritik bir kavram, iki farklı etkiye sahip olmasıdır:

 • Doğrudan etkiler, büyüme hormonunun reseptörünü hedef hücrelere bağlamasının sonucudur. Örneğin yağ hücreleri (adipositler) büyüme hormonu reseptörlerine sahiptir ve büyüme hormonu, trigliseridleri parçalamalarını ve onları dolaşımdaki lipidleri alıp biriktirme kabiliyetlerini azaltır.
 • Dolaylı etkilere öncelikle insülin benzeri büyüme faktörü-I (IGF-I), yani büyüme hormonuna tepki olarak karaciğer ve diğer dokulardan salgılanan bir hormon aracılık eder. Büyüme hormonunun büyüme teşvik edici etkilerinin çoğunluğu aslında hedef hücreleri üzerinde etkili olan IGF-I kaynaklıdır.

Bu ayrım göz önüne alındığında, fizyolojide büyüme hormonu ve onun minion IGF-I’in iki temel rolünü tartışabiliriz.

Büyümeye Etkileri

Büyüme çok karmaşık bir süreçtir ve birkaç hormonun eşgüdümlü eylemini gerektirir. Büyüme hormonunun vücut büyümesini teşvik etmedeki başlıca rolü, karaciğer ve diğer dokuları IGF-I salgılamaya teşvik etmektir. IGF-I kemik erimesine neden olan kondrositlerin (kıkırdak hücrelerinin) proliferasyonunu uyarır. Büyüme hormonunun, kondrositlerin uyarılmakta olan uyarılmasında kemik büyümesi üzerinde direkt bir etkisi olduğu görünmektedir.

IGF-I aynı zamanda kas büyümesinde anahtar oyuncu gibi görünüyor. Hem miyoblastların farklılaşmasını ve çoğalmasını uyarır. Ayrıca kas ve diğer dokularda amino asit alımını ve protein sentezini uyarır.

Metabolik Etkiler

Büyüme hormonunun protein, lipid ve karbonhidrat metabolizması üzerinde önemli etkileri vardır. Bazı vakalarda, büyüme hormonunun direkt bir etkisi açık bir şekilde gösterilmiştir; bazılarında ise, IGF-I’in kritik arabulucu olduğu düşünülmekte ve bazı vakalar doğrudan ve dolaylı etkilerin oynandığı görülmektedir.

 • Protein metabolizması: Genel olarak, büyüme hormonu birçok dokuda protein anabolizmasını uyarır. Bu etki artan amino asit alımını, artan protein sentezini ve proteinlerin oksidasyonunu azaltmaktadır.
 • Yağ Metabolizması: Büyüme hormonu, adipositlerdeki trigliserid parçalanmasını ve oksidasyonunu uyararak yağ kullanımını arttırır.
 • Karbonhidrat metabolizması: Büyüme hormonu, kan şekerini normal aralıkta tutmaya yarayan bir hormon pilidir. Büyüme hormonunun sıklıkla anti-insülin aktivitesine sahip olduğu söylenir, çünkü periferik dokulardaki glikoz alımını uyarmak ve karaciğerdeki glikoz sentezini arttırmak için insülinin yeteneklerini bastırır. Bir şekilde çelişkili bir şekilde, büyüme hormonu uygulaması insülin sekresyonunu uyararak hiperinsülinemiye yol açar.

Büyüme Hormonu Salgılamasının Kontrolü ?

Büyüme hormonunun üretimi stres, egzersiz, beslenme, uyku ve büyüme hormonu gibi birçok faktöre göre modüle edilir. Bununla birlikte, birincil denetleyicileri, iki hipotalamik hormondur ve mideden bir hormondur:

 • Büyüme hormonu salan hormon (GHRH) hem büyüme hormonunun sentezini hem salgılanmasını uyaran bir hipotalamik peptiddir.
 • Somatostatin (SS), hipotalamus da dahil olmak üzere vücudun çeşitli dokuları tarafından üretilen bir peptiddir. Somatostatin, GHRH’ye yanıt olarak büyüme hormonu salınımını ve düşük kan şekeri konsantrasyonu gibi diğer uyarıcı faktörleri inhibe eder.
 • Ghrelin, mideden salgılanan bir peptid hormondur. Ghrelin, somatotroflar üzerindeki reseptörlere bağlanır ve büyüme hormonunun salgılanmasını kuvvetlice uyarır.

Büyüme hormonu sekresyonu da IGF-I’i içeren negatif bir geri bildirim halkasının parçasıdır. IGF-I’in yüksek kan seviyeleri, büyüme hormonunun salgılanmasının azalmasına, yalnızca somatotropiyi doğrudan bastırmakla kalmayıp, hipotalamustan somatostatin salınımını uyararak yol açar.

Büyüme hormonu ayrıca GHRH sekresyonunu inhibe etmek için geri beslenir ve muhtemelen somatotropin salgılama üzerinde direkt (otokrin) bir önleyici etki gösterir.

Büyüme hormonu sentezini ve sekresyonunu etkileyen tüm faktörlerin entegrasyonu, pulsatil bir serbest bırakma modeline yol açar. Kandaki bazal büyüme hormonu konsantrasyonları çok düşüktür. Çocuklarda ve genç yetişkinlerde, büyüme hormonu salınımının en yoğun olduğu dönem derin uykunun başlangıcından kısa bir süre sonra gerçekleşir.

Hastalık Durumları

Hem büyüme hormonu eksikliği hem de fazla olan durumlar, bu hormonun normal fizyolojideki rolüne çok görünür kanıtlar sağlar. Bu gibi bozukluklar hipotalamusta, hipofizde veya hedef hücrelerdeki lezyonları yansıtabilir. Bir eksiklik durumu, yalnızca hormon üretimindeki eksiklikten değil aynı zamanda hedef hücrenin hormona tepkisinde de ortaya çıkabilir.

Klinik olarak, büyüme hormonu eksikliği veya reseptöre bağlanmasındaki kusurlar büyüme geriliği veya cücelik olarak görülür. Büyüme hormonu eksikliğinin tezahürü, bozukluğun başlangıç ​​yaşına bağlıdır ve hem kalıtsal hem de edinsel hastalıklardan kaynaklanabilir.

Büyüme hormonunun aşırı salgılanmasının etkisi, başlangıç ​​yaşına çok bağımlıdır ve iki ayrı bozukluk olarak görülür:

 • Devlik, küçük çocuklarda veya ergenlerde başlayan aşırı büyüme hormonu salgısının sonucudur. Çok nadir görülen bir bozukluk olup genellikle somatotropik tümörden kaynaklanmaktadır. En ünlü devlerden biri Robert Wadlow adında bir adamdı. Doğumda 8,5 kilo ile dünyaya geldi, ancak 5 yaşına geldiğinde 50 kilo ve 1.62  uzunluğunda kaldı. Robert 220  kilo ve 2.71  uzunluğuna ulaştı ve  22 yaşında öldü.
 • Akromegali yetişkinlerde aşırı hormon salgılanması sonucu ortaya çıkar ve benign hipofiz tümörlerinin sonucudur. Bu bozukluğun başlangıcı tipik olarak birkaç yıl içinde ortaya çıkmaktadır. Akromegalinin klinik bulguları ekstremitelerin aşırı büyümesini, yumuşak doku şişliklerini, çene yapısındaki anormallikleri ve kalp hastalığını içerir. Aşırı büyüme hormonu ve IGF-I ayrıca hiperglisemi de dahil olmak üzere bir takım metabolik bozukluklara yol açar.

Büyüme Hormonunun Farmasötik ve Biyoteknolojik Kullanımları

Geçmiş yıllarda, ciddi derecede büyüme geriliği olan çocukları tedavi etmek için, insan kadavra pituiterlerinden arındırılmış büyüme hormonu kullanıldı. Daha yakın zamanlarda, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilen neredeyse sınırsız büyüme hormonu arzı, insan ve hayvan popülasyonlarına yönelik birçok başka uygulamaya neden olmuştur.

İnsan büyüme hormonu, patolojik olarak kısa boylu çocukları tedavi etmek için sıklıkla kullanılır. Bu uygulamanın temelde normal çocukların tedavisine kadar uzatılması endişesi var – buna “büyüme terapisi” veya büyüme hormonu deniyor. Benzer şekilde, atletik performansı arttırmak için bazıları büyüme hormonu kullanır. Büyüme hormonu tedavisi genellikle güvenlidir, ancak terapi kadar güvenli değildir ve öngörülemeyen sağlık riskleri gerektirir. Aslında normal boydaki çocuklar için büyüme hormonu tedavisi isteyen ebeveynler yanlış yönlendirilmiştir.

Normal yaşlanmada büyüme hormonunun rolü halen çok iyi anlaşılmamıştır, ancak yaşlanmanın kozmetik semptomlarından bazıları büyüme hormonu tedavisine uygundur. Bu aktif bir araştırma alanı olup, riskler ve faydalar hakkında ek bilgi ve tavsiyeler yakın gelecekte kuşkusuz ortaya çıkacaktır.

Büyüme hormonu halen süt sığırlarında süt üretimini artırmak için onaylanıp pazarlanmaktadır. Hiç şüphe yok ki, sığır somatotropinin laktasyondaki ineklere verilmesinin süt verimi artar ve ineklerin yönetildiği şekle bağlı olarak, ekonomik açıdan uygulanabilir bir terapi olabilir. Bununla birlikte, bu tedavi, süt çiftçileri arasında bile, çok sayıda tartışmayı doğurmaktadır. Görünen bir diğer husus, sığır cinsi büyüme hormonu ile tedavi edilen sığırların sütün içilmesinin insan sağlığı için bir risk oluşturmadığıdır.

Hayvancılıkta büyüme hormonunun bir başka uygulaması, büyüyen domuzların domuz büyüme hormonu ile muamele edilmesidir. Bu tür tedavilerin kas büyümesini önemli ölçüde teşvik ettiği ve yağ depozisyonunu azalttığı gösterilmiştir.

Büyüme Hormonu (Growth Hormone) Ve Yaşlanma ?

Anterior hipofizden GH sekresyonu ergenlik döneminde en yüksektir ve bundan sonra kademeli olarak azalır. GH sekresyonundaki bu yaşla ilgili düşüş, serum altı insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) düzeylerinde azalma ve hipotalamustan büyüme hormonu salan hormon salınımında azalma da dahil olmak üzere GH ekseninde bir takım değişiklikleri gerektirir. Normal yaşla ilişkili olarak GH sekresyonundaki azalmanın nedeni iyi anlaşılamamıştır, ancak, kısmen, GH’yi inhibe eden hormon olan somatostatin’in artmış salınımından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Normal yaşlanmaya, yağsız kütlede bir azalma, yağ kütlesi artışı ve kemik yoğunluğunda azalma gibi bir dizi katabolik etki eşlik eder. Bu fizyolojik değişikliklerle sıkça somatopoz olarak adlandırılan bir klinik tablo vardır: zayıflık, kas atrofisi, göreli obezite, kırıkların sıklığı ve bozuk uykudur.

Yaşlanma ile ilgili bu klinik bulgular şüphesiz en azından kısmen GH eksenini içeren çok karmaşık bir değişim kümesinin tezahürüdür. Doğal olarak bu, ek GH’yi insanlarda yaşlanmak için bir “tedavi” olarak uygulamak için büyük ilgi uyandırdı ve rekombinant insan GH’sının bulunması, bu tür çalışmaları mümkün kıldı.

GH eksikliğinin yaşlanma olgusuna katkıda bulunduğu görüşünün aksine, normal veya yüksek GH seviyelerinin yaşlanmayı hızlandırabileceğini gösteren bilgiler vardır. GH, prolaktin ve tiroid uyarıcı hormon eksikliğinden dolayı genetik cücelik içeren fareler, normal farelerden çok daha uzun yaşarlar ve insanlarda akromegalide görülen artmış GH düzeyleri, yaşam beklentisinin azalmasıyla ilişkilidir. Bu bulguların her ikisi de muhtemelen GH’nin metabolik etkilerinden kaynaklanmaktadır.

GH-Eksik Yetişkinlerde GH Replasman Tedavisi

İnsanlarda erişkin-başlangıçlı GH eksikliği neredeyse her zaman, genellikle bir tümör veya bir tümörün tedavisi için terapötik çabalardan dolayı pituiter hastalıktan kaynaklanmaktadır. Bu tür hastalar, kardiyovasküler hastalığa bağlı ölüm riskinde artışa ve yaşa uygun kontrollere göre artmış yağ kitlesi, azalmış kas kitlesi ve kuvveti, daha düşük kemik yoğunluğu ve daha yüksek serum lipid konsantrasyonları gösterir. Ayrıca, azalan canlılık, cinsel işlev bozukluğu ve duygusal sorunlar yaşarlar.

Bir düzineden fazla klinik çalışma yetişkinlerde başlangıçlı eksiklik bulunan hastalarda GH replasmanını değerlendirmeye çalışmaktadır. Amaç genelde serum İGF-1 konsantrasyonlarını günlük GH enjeksiyonu ile normalize etmek olmuştur. Aslında tüm vakalarda, birkaç ay süren GH replasman tedavisi, yağsız kütlenin artmasına ve yağ içeriğinin azalmasına neden olmuştur (özellikle de viseral yağda). GH tedavisinin kemik yoğunluğu ve hiperlipidemi üzerindeki etkileri, tutarlılık ve zihinsel yetenekler üzerindeki etkiler gibi, tutarsız veya azdır. Bu çalışmalarda gözlenen yaygın yan etkiler GH dozuyla ilişkili olarak görülen ödem ve eklem / kas ağrısı idi. İlk denemeler 1988’de yapıldığından, uzun vadeli riskler henüz bilinmiyor.

Yaşlılarda GH Terapisi

Ponce de Leon, efsanevi gençlik çeşmelerini aramaya başlamadan çok önce, yaşlanmanın etkilerini önlemek veya tersine çevirmek için tedaviler aradı. 1990’da, küçük bir grup yaşlı erkekte GH tedavisinin harika etkilerini anlatan Rudman ve arkadaşları tarafından hazırlanan bir rapordan önemli bir durum çıkmıştır. 61- 81 yaşları arasında değişiyordu Bu gönüllüler, en dramatik Büyüme Hormonu etkisi belkide, deri kalınlığının restorasyon, yağsız vücut ve kemik kütlesini artmış yağ kitlesini azalttığını  gösterdi.

Yukarıda belirtilen çalışma ve bir grup avustralya yaşlı erkek ve kadında devam eden (6 ila 12 aylık) GH desteğinin avantajları, kısıtlamaları ve riskleri hakkında ilk bakış açısını sağlamıştır. ödem, sıvı tutma ve karpal tünel sendromu – – tedavinin kesilmesinden GH dozda azalma gerektirmiştir. Bu araştırmalarda tutarlı bir bulgu, olumsuz yan etkileri yüksek oranda olmuştur. GH tedavisi sürekli olarak serum IGF-1’de bir artış, yağ kütlesinde bir azalma ve yağsız kütlede artışa yol açtı.

Yağ ve yağsız kitleler üzerindeki etkiler olumlu etkiler olarak görülebilir, ancak günün sonunda, GH tedavisinin yaşlılarda işlev görmesini iyileştirip arttırmadığı sorulmalıdır. Yaşlı postmenopozal kadınlarda uzun süreli GH tedavisi kemik mineral yoğunluğunda belirgin artışlara neden olur, ancak bu artışlar östrojen replasmanı ile rutin olarak elde edilenlerden daha düşüktür.

Nispeten az sayıda yaşlı hastanın GH ile uzun süre tedavi edildiği kabul edilmekle birlikte, şimdiye kadar yapılan kontrollü araştırmalar, yaşla ilişkili kognitif veya somatik işlevdeki açıkları hafifletmede etkinliği desteklememektedir.

Yaşlılar da dahil olmak üzere yetişkinlerde GH terapisinin potansiyel olarak ciddi yan etkilerinin bir başka göstergesi, endojen GH sekresyonunun tipik olarak bastırıldığı kritik hastalıkta insan GH tedavisinin yararlılığını değerlendiren kontrollü klinik araştırmalarla sağlanmıştır. GH terapisinin, hastalığın katabolik etkilerini zayıflatması ve böylece hastaneye kaldırma süresinin azalması bekleniyordu. Yüzlerce hastayı içeren birkaç klinik çalışmanın sonuçları, yüksek doz GH ile ilişkili mortalitede belirgin bir artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca, hayatta kalmış GH ile tedavi edilen hastalar, plasebo alanlara göre daha yoğun bakım ve hastanede kalma sürelerine sahipti.

Doğal olarak Büyüme Hormonu  (HGH) Artırmanın 11 Yolu

İnsan büyüme hormonu (HGH), hipofiz bezinin ürettiği önemli bir hormondur.Büyüme hormonu (GH) olarak da bilinir, büyüme, vücut kompozisyonu, hücre onarımı ve metabolizmasında anahtar rol oynar.HGH ayrıca kas büyümesini, kuvvetini ve egzersiz performansını arttırırken, yaralanma ve hastalığa yakalannamanıza yardımcı olur.Düşük HGH seviyeleri yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilir, hastalık riskinizi artırabilir ve sizi yağlı  yapabilir.

Optimal seviyelere sahip olmak özellikle zayıflama, yaralanma ve spor performansını artırmaya çalışırken önem taşır .İlginç bir şekilde, diyet ve yaşam tarzı tercihleriniz HGH düzeyleriniz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.İnsan büyüme hormonu (HGH) seviyelerini doğal olarak arttırmak için kanıta dayalı 11 yöntem var.

1.Vücut Yağını Kaybetmek

Taşıdığınız vücut yağ miktarı doğrudan HGH üretiminizle ilgilidir.Daha yüksek vücut yağları veya daha fazla göbek yağına sahip olanlar muhtemelen HGH üretiminde bozulmaya ve hastalık riskinde artışa neden olurlar.Bir çalışmada, 3 kat fazla miktarda göbek yağına sahip kişiler yağsız bireyler olarak HGH miktarının yarısından daha azına sahipti.Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, bir çalışma HGH’nin 24 saatlik salınımını izledi ve daha fazla karın  yağ bulunan kişilerde büyük bir düşüş buldu.

İlginçtirki, araştırmalar aşırı vücut yağının erkeklerde HGH düzeylerini daha fazla etkilediğini ileri sürmektedir. Bununla birlikte, vücut yağının düşürülmesi hala her iki cinsiyette anahtardır .Bir çalışma, obez bireylerin IGF-1 ve HGH düzeylerini düşürdüğünü bulmuştur. Kilo kaybettikten sonra seviyeleri normale dönmüştür.

Göbekte  depolanmış yağ en tehlikeli türdür ve bir çok hastalıkla bağlantılıdır. Göbek yağını kaybetmek, HGH düzeylerini ve sağlığınızın diğer yönlerini optimize etmenize yardımcı olacaktır.

ALT ÇİZGİ:

Özellikle göbek bölgesinden fazla vücut yağından kurtulun. Bu insan büyüme hormonu düzeylerini optimize eder ve sağlığınızı geliştirir.

2.Hızlı Ve Aralıklı Beslenme

Aralıklı Beslenme , yemek yeme süresini kısa sürelere sınırlayan diyet yaklaşımlarıdır.Pek çok farklı şekilde yapılabilir. Ortak bir yaklaşım, günlük 16 toplam sürede ara ara yemek yeme durumudur . Bir diğeri, her hafta sadece 500-600 kalori tüketen 2 gün içerir.

Kesintili beslenme  HGH düzeylerini çeşitli şekillerde optimize etmeye yardımcı olabilir. İlk olarak, doğrudan HGH üretimini etkileyen vücut yağını düşürmenize yardımcı olabilir.İkincisi, yemek yediğinizde İnsülin salındığı için günün çoğunda insülin seviyenizi düşük tutacaksınız. Araştırmalar, insülin’in doğal büyüme hormonu üretiminizi bozabileceğini öne sürdüğü için bu da yarar sağlayabilir.

Bir çalışmada , aralıklı beslenme , HGH düzeylerine 3 günün üzerinde% 300 arttığını buldu. Bir hafta bu yapıldığında  tuttuğunda,% 1,250 oranında arttı.Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, bir çalışma, açlık gününde, beslenme gününe kıyasla HGH düzeylerinde büyük farklılıklar buldu .

Bununla birlikte, daha kısa 12-16 saatlik açlık çekmeler de muhtemelen yardımcı olsa da, etkileri tam gün ile  karşılaştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

ALT ÇİZGİ:

Oruç, insan büyüme hormonu düzeylerini önemli ölçüde artırabilir, ancak kısa sürede daha fazla araştırma yapılması gerekebilir.

3.Arginin Supplementini Denemek

Çoğu kişi, egzersiz çevresinde arginin gibi amino asitler kullanmaya eğilimli olsa da, bir çalışma bu HGH düzeyleri için çok az veya hiç fayda sağlamadığını gösteriyor.Diğer iki çalışma, bunu doğruladı; sadece egzersiz veya egzersiz artı arginin arasında fark bulamadı. Bununla birlikte, arginin kendi başına ve egzersiz yapılmadan alındığında, HGH’de anlamlı bir artış bulmuştur.

Egzersiz dışı diğer çalışmalar da arginin kullanımını desteklemektedir.Bir çalışma, kilo başına 45 veya 114 mg arjinin (vücut ağırlığının her birine 100 veya 250 mg) veya günlük 6-10 veya 15-20 gram civarında alınmasının etkilerini inceledi.

Daha düşük doz için herhangi bir etki bulamadılar, ancak daha yüksek doz alan katılımcılar uyku sırasında HGH düzeylerinde% 60 civarında bir artışa sahipti.

ALT ÇİZGİ:

Bir arginin takviyesinin daha yüksek dozları büyüme hormonu üretimini iyileştirir, ancak egzersiz sırasında alınmadığında.

4.Şeker Alımını Azaltın

İnsülinin artması HGH üretimini düşürebilir.Rafine karbonhidratlar ve şeker en çok insülin seviyesini artırır, bu nedenle alımı azaltmanız büyüme hormonu düzeylerini optimize etmenize yardımcı olabilir.Bir çalışma, sağlıklı diyabetik olmayanlarda, diyabetiklerden yaklaşık 3-4 kat daha yüksek HGH seviyesine sahip olduğunu ve bu kişilerin carb toleransı ve insülin işlevinde bozulma olduğuna karar verdiler .

Doğrudan insülin düzeylerini etkileyerek, aşırı şeker alımı, kilo alımında ve obezitede önemli bir faktördür ve bu da HGH düzeylerini etkiler.Sağlıklı ve dengeli bir diyet elde etmeyi amaçlayın. Ne zaman yediğiniz% 90, sağlığınız, hormonlarınız ve vücut kompozisyonunuz üzerinde en derin etkilere sahip olacak.

ALT ÇİZGİ:

Yüksek insülin HGH üretimini azaltabilir. Bu nedenle, büyük miktarlarda şeker ve rafine karbonhidrat alımını sınırlayın.

5.Yatmadan Önce Çok Yemek Yemeyin

Vücudunuz doğal olarak, özellikle geceleri önemli miktarda büyüme hormonu salgılar.Çoğu yemeğin insülin düzeylerinde bir artışa neden olacağı göz önüne alındığında, bazı uzmanlar yatmadan önce yiyeceklerden kaçınılmasını önerir .Özellikle, yüksek karbonhidratlı veya yüksek proteinli bir yemek, insülini artırabilir ve geceleri serbest kalan HGH’nin bir kısmını potansiyel olarak bloke edebilir .

Ancak bu teoride mantıklı olsa da, doğrudan araştırma eksikliği var.Bununla birlikte, insülin seviyeleri normalde yemekten 2-3 saat sonra azalır, bu nedenle yatmadan 2-3 saat önce karbondhidrat  veya protein bazlı yemeklerden kaçınmak isteyebilirsiniz.

ALT ÇİZGİ:

HGH üzerinde gece yeme etkileri hakkında daha fazla araştırma gerekmektedir. Bu arada yatmadan 2-3 saat önce yiyeceklerden kaçınmak isteyebilirsiniz.

6.GABA Supplement Alın

GABA, nörotransmitter olarak işlev gören, beyin etrafında sinyal gönderen protein olmayan bir amino asittir.Beyin ve santral sinir sistemi için iyi bilinen sakinleştirici bir madde olarak, genellikle uykuyu kolaylaştırmak için kullanılır. İlginçtir, bu da HGH düzeylerinizi artırmanıza yardımcı olabilir.Bunun en iyi bilinen çalışması, istirahat halindeki insan büyüme hormonunda% 400 artış ve egzersiz sonrası% 200 artış sağladı.

Gece büyüme hormonu salınımı uyku kalitesi ve derinliği ile bağlantılı olduğundan GABA, uykunuzu geliştirerek HGH düzeylerini artırmaya yardımcı olmalıdır.Bununla birlikte, bu artışların çoğu kısa ömürlü idi ve GABA’nın büyüme hormonu seviyeleri için uzun vadeli faydaları hala belli değildi .

ALT ÇİZGİ:

GABA takviyeleri HGH üretimini artırmaya yardımcı olabilir, ancak bu artış kısa ömürlü görünmektedir.

7.Yüksek Yoğunlukta Egzersiz

Egzersiz, HGH düzeylerinizi önemli oranda yükseltmenin en etkili yollarından biridir.Artış, egzersizin türüne, yoğunluğuna, egzersiz çevresindeki besin alımına ve bunu gerçekleştiren kişiye bağlıdır .Aşağıdaki grafikte siyah çubuklarla gösterildiği gibi, sınırlı dinlenme sürelerine sahip bir ağırlık kaldırma oturumunda HGH’de çok büyük artışlar görüldü .Metabolik yapısı ve laktik asit artışı nedeniyle, yüksek yoğunluklu egzersiz HGH’yi en fazla arttırır. Bununla birlikte, her türlü egzersiz yararlıdır .

HGH düzeylerinizi yükseltmek ve yağ kaybını maksimize etmek için tekrarlanan sprintler, ara eğitimi, ağırlık eğitimi veya devre eğitimi yapabilirsiniz.Destekleme yöntemlerinde olduğu gibi, bu artışlar esas olarak kısa vadeli yükselişlerdir.Bununla birlikte, uzun vadede, egzersiz, genel olarak hormon fonksiyonunu optimize etmenize ve vücut yağınızı azaltmanıza yardımcı olabilir; bu hormonların her ikisi de HGH düzeylerinize fayda sağlayacaktır.

ALT ÇİZGİ:

Egzersiz, HGH’de büyük bir artış sağlar. Yüksek yoğunluklu egzersiz, büyüme hormonu seviyelerini artırmak için en iyi egzersiz şeklidir.

8.Egzersizlerinizin Çevresinde Beta-Alanin Ve / Veya Bir Kurtarma Shaker Yapın

Bazı egzersiz takviyeleri performansı optimize edebilir ve HGH düzeylerini artırabilir.Bir çalışmada, antrenman öncesi 4.8 gram beta-alanin almak arada tekrarlananların sayısını% 22 arttırdı.Ayrıca, pik gücü ikiye katladı ve HGH düzeylerini destekleyici olmayan gruba göre artırdı .

Bir egzersiz seansı sırasında, şekerli bir spor içeceği oturumun sonuna doğru HGH düzeylerini artırdı. Bununla birlikte, yağ kaybetmeye çalışıyorsanız, içeceğin ekstra kalorileri, kısa vadeli HGH artışından herhangi bir fayda sağlamayacaktır .Araştırmalar, hem karbonhidratlı olsun hem de olmaksızın protein salımlarının, egzersiz çevresinde insan büyüme hormonu seviyelerini artırabileceğini göstermiştir .

ALT ÇİZGİ:

Beta-alanin, karbonhidratlar ve protein, egzersiz sırasında veya sonrasında kısa vadeli büyüme hormonu artışlarını artırabilir.

9.Uykunuzu Optimize Edin

Uyurken, HGH’nin çoğunluğu  bırakılır. Vücudunuzun iç saatine veya sirkadiyen ritimine dayanır.Aşağıdaki grafikten de görebileceğiniz gibi, en büyük büyüme hormonu salınımı, sabahın erken saatlerinde gece yarısından önce gerçekleşir .Çalışmalar kötü uykunun vücudunuzun ürettiği HGH miktarını azaltabileceğini göstermiştir.Aslında, yeterli miktarda derin uyku almak, uzun vadeli HGH üretiminizi artırmak için en iyi stratejilerden biridir.

Uykunuzu optimize etmek için birkaç basit strateji:

 • Yatmadan önce mavi ışığa maruz kalmaktan kaçının.
 • Akşam kitap okuyun.
 • Yatak odasının rahat bir sıcaklıkta olmasına dikkat edin.
 • Günün ilerleyen saatlerinde kafein tüketmeyin.

ALT ÇİZGİ:

Uyku kalitesini optimize etmeye odaklanın ve gecelik 7-10 saat kaliteli uykuyu hedefleyin.

10.Bir Melatonin Supplement Alın

Melatonin, uyku ve kan basıncının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan bir hormondur.Melatonin takviyeleri uyku kalitesini ve süresini artırabilen popüler bir uyku yardımcısı haline geldi .Yalnız başına HGH düzeylerine fayda sağlayabilirken, daha fazla araştırma, bir melatonin takviyesinin büyüme hormonu üretimini doğrudan geliştirebileceğini göstermiştir.

Melatonin de oldukça güvenlidir ve toksik değildir. Bununla birlikte, beyin kimyasını çeşitli şekillerde değiştirebilir, bu yüzden kullanmadan önce bir doktora danışmak isteyebilirsiniz .Etkilerini en üst düzeye çıkarmak için yatmadan önce 30 dakika kadar 1-5 miligram (miligram) alın . Toleransınızı değerlendirmek için daha düşük bir doz ile başlayın, sonra gerekirse arttırın.

ALT ÇİZGİ:

Melatonin takviyeleri uykunuzu geliştirebilir ve vücudunuzun doğal büyüme hormonu üretimini artırabilir.

11.Bu Diğer Doğal Supplementleri Deneyin

Birkaç Supplement insan büyüme hormonu üretimini artırabilir:

 1. Glutamin: Tek bir 2 gramlık doz, kısa vadeli seviyeleri% 78’e kadar artırabilir .
 2. Kreatin: 20 gramlık bir kreatin dozu 2-6 saat boyunca HGH düzeyleri önemli ölçüde artmıştır .
 3. Ornitin: Bir çalışma, egzersizden 30 dakika sonra ornitin alınması  ve insan büyüme hormonu düzeylerinde daha büyük bir zirve buldu .
 4. L-dopa: Parkinson hastalığı olan hastalarda, 500 mg L-dopa HGH düzeylerini 2 saate kadar artırmıştır.
 5. Glisin: Araştırmalar, glisinin spor performansını artırabildiğini ve HGH’de kısa süreli sivri sağladığını tespit etti .

Bu Supplementlerin  hepsi HGH düzeylerini artırabilirken, yalnızca kısa vadede çalıştıkları gösterilmiştir.

ALT ÇİZGİ:

Birkaç doğal takviye, insan büyüme hormonunun kısa üretimini artırabilir.

Büyüme Hormonu (Growth Hormone) Testi Nedir ?

İnsan büyüme hormonu (HGH) veya somatotropin olarak da bilinen büyüme hormonu (GH) beyindeki hipofiz bezinin ürettiği birkaç hormondan biridir. GH normal insan gelişiminde ve gelişmesinde, özellikle çocuklarda ve ergende önemli rol oynamaktadır. Daha yüksek ya da düşük olması gereken GH seviyeleri hem çocuklarda hem de yetişkinlerde sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kanınızdaki GH miktarını ölçmek için serum büyüme hormonu testi (GH testi) kullanılır. GH anormallikleri nadir olduğu için, rutin bir kan testi değildir. Doktorunuz hormonal anormallik olduğunuzdan şüpheleniyorsa, testi bir teşhis ve kılavuz yönetimi onaylamak için kullanacaktır. GH sorunlarının bulunması tedavinin daha etkili olmasına yardımcı olabilir.

Genel GH Test Sınırlamaları

Doktorlar kandaki bazı hormonların seviyelerini, örnek çizerek ve laboratuarda analiz ederek doğru bir şekilde ölçebilirler. Bununla birlikte, GH testi o kadar basit değildir. Hormon seviyesini tek bir noktada bulmak her zaman doktorunuza teşhis koymasına yardımcı olmaz; çünkü bu hormon seviyeleri doğal olarak gün boyunca yükselir ve düşer. Bu nedenle daha özelleşmiş GH testleri genellikle kullanılır.

Doktorunuzun, çok fazla veya çok az büyüme hormonu ürettiğinden şüphelenip istemediğine bağlı olarak, büyüme hormonu supresyon testi veya büyüme hormonu stimülasyon testi yapması muhtemel olacaktır. Sıklıkla, insülin benzeri bir büyüme faktörü-1 testi (IGF-1 testi) de sipariş verilir. GH fazlalığı veya eksikliğiniz varsa, normal IGF-1 düzeylerinden daha yüksek veya daha düşük seviyeye sahip olursunuz. IGF’yi incelemenin en önemli avantajı, GH’nin tersine, seviyelerinin dengede kalmasıdır.

GH Seviyelerinin İncelenmesi: Test hazırlığı ve testi

Tüm hazırlık talimatlarını izlemek önemlidir. Doktorunuz size şunları isteyebilir:

 • Testten Önce Birkaç Saat Yemek Yememek
 • Testten Birkaç Gün Önce Reçeteyle Satılan Bir İlaç Almak
 • Testten Önce Egzersiz Yapmak
 • Test Sonuçlarını Etkileyebilecek İlaçları Almayı Bırakın (Belirli İlaçların Doktorunuza Danışın)

Testin kendisi oldukça rutindir ve az rahatsızlık ya da risk taşır. Bir sağlık uzmanı bir veya daha fazla kan örneği toplamak için bir iğne kullanır. Vücudunuzun nasıl tepki verdiğini görmek için sizden bir çözüm içmesi istenebilir veya size bir İV verilebilir. Bir laboratuvar, vücudunuzun gerekenden daha fazla veya daha az GH ürettiğini belirlemek için kan örneklerinizi işleyecektir.

Büyüme Hormonu, Çocuklar İçin Test Edilmesi

GH testleri, bir büyüme hormonu eksikliği (GHD) belirtileri gösterdikleri zaman çocuklar için test  edilebilir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 • Gecikmiş Büyüme Ve Kemik Gelişimi
 • Ertelenmiş Ergenlik
 • Kısa Boy

Bir GHD genellikle bir çocuğun kısa boy veya yavaş büyümesinin nedeni değildir. GHD nadirdir ve bir çocuğun ortalama boyunun altına düşen bir çocuk, genellikle anne-babalarından miras kalan basit genetik gibi diğer nedenlere atfedilebilir.Çocuğun vücudunun fazla GH ürettiğine dair işaretler varsa, GH testi de yapılabilir. Bu, uzun vadedeki kemikler ergenlik döneminin sonunda büyümeyi durdurmayan dev oluşum olarak bilinen çok nadir bir duruma neden olabilir. Bu durumdaki insanlar 7 fit veya daha fazla yüksekliğe kadar büyüyebilir.

Yetişkinlerde Büyüme Hormonu Testi

Yetişkin vücutları, kas kütlesi ve kemik yoğunluğunu korumak ve yağların metabolizmasını düzenlemek için GH’ye güvenir. Çok az GH, kemik yoğunluğunu ve kas kütlesini azaltabilir ve yağ seviyelerini bozabilir. Ancak, bu çok nadirdir. Yetişkinlerde ekstra GH, kromların kalınlaşmasına neden olabilir, bu da akromegalik olarak adlandırılan bir durumla ilişkili bir semptomdur. Tedavi edilmemiş bırakıldığında, akromegali artrit ve kalp problemleri riski de dahil olmak üzere bir takım komplikasyonlara neden olabilir.

Büyüme Hormonu Anormallikleriyle İlgili Şartların Tedavisi

Test, GH düzeylerinizde bir sorun olduğuna işaret ederse, doktorunuz uygun tedavi sürecini belirleyecektir. Bu tedavi, ilaç, cerrahi, radyasyon veya bu yaklaşımların bir kombinasyonunu içerebilir. Sentetik büyüme hormonu genellikle büyüme hormonu eksikliklerine sahip kişiler için reçete edilir.Yaşınızdan veya GH anormalliğinizin niteliğinden bağımsız olarak, erken teşhis, iyi bir sonuç alma şansınızı artırmak için çok önemlidir.

Büyüme Hormonu (Growth Hormone) Eksikliği Nedir ?

Bir büyüme hormonu eksikliği (GHD), hipofiz bezi yeterli büyüme hormonu üretmediğinde ortaya çıkar. Çocukları yetişkinlerden daha fazla etkiler.Hipofiz bezi bezelye büyüklüğü civarından küçük bir bezdir. Kafanın tabanında bulunur ve sekiz hormon salgılar. Bu hormonlardan bazıları tiroid aktivitesini ve vücut sıcaklığını kontrol eder.GHD yaklaşık 7.000 doğumda yaklaşık 1’dir. Durum ayrıca Turner sendromu ve Prader-Willi sendromu da dahil olmak üzere çeşitli genetik hastalıkların bir semptomudur.

Çocuğunuz yükseklik ve kilo verme standartlarını karşılamıyorsa endişelenebilirsiniz. Büyüme hormonu eksikliği tedavi edilebilir. Erken teşhis konan çocuklar çok iyi iyileşirler. Tedavi edilmediği takdirde, durum ortalama yüksekliği kısaltır ve ergenliğin gecikmesine neden olabilir.

Ergenlik eğitim bittikten sonra vücudunuz hala büyüme hormonuna ihtiyaç duyar. Yetişkin olduğunuzda, büyüme hormonu vücudunuzun yapısını ve metabolizmasını korur. Yetişkinler de GHD geliştirebilir ancak yaygın değildir.

Büyüme Hormonu Eksikliğine Ne Sebeb Olabilir ?

Dudak yarıkları veya yarık damakları olan çocuklarda genellikle kötü gelişmiş hipofiz bezleri bulunur, bu nedenle GHD’ye yakalanma olasılığı daha yüksektir.Doğumda mevcut olmayan GHD, beynin tümöründen kaynaklanabilir. Bu tümörler normal olarak beynin hipofiz bezi veya yakınlardaki hipotalamus bölgelerinde bulunur.Çocuklarda ve yetişkinlerde ciddi kafa travmaları, enfeksiyonlar ve radyasyon tedavileri de GHD’ye neden olabilir. Buna, edinilmiş büyüme hormonu eksikliği (AGHD) denir.

Büyüme Hormonu Eksikliği Belirtileri Nelerdir ?

GHD’li çocuklar akranlarından daha kısadır ve daha genç, daha yuvarlak yüzleri vardır. Vücut oranları normal olsa bile, tombul veya “karın etrafında yağ” içerebilirler.GHD bir çocuğun hayatında, örneğin bir beyin hasarı veya tümöründen sonra gelişirse, ana belirtisi ergenlik döneminin gecikmesidir. Bazı durumlarda cinsel gelişme durdurulur.GHD’li birçok genç, kısa boy veya yetişkin olgunlaşma gibi gelişimsel gecikmelere bağlı olarak benlik saygısı düşüktür. Örneğin, genç kadınlar göğüsler geliştiremeyebilir ve genç erkeklerin sesleri akranlarıyla aynı oranda değişmez.Azalmış kemik gücü AGHD’nin bir başka semptomudur. Bu özellikle yaşlı erişkinlerde daha sık kırığa neden olabilir. Düşük büyüme hormonu seviyesine sahip kişiler yorulabilir ve kalıcı olmazlar. Sıcak veya soğuk havaya duyarlı olabilirler.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli psikolojik belirtiler ortaya çıkabilir:

 • Depresyon
 • Konsantrasyon Eksikliği
 • Zayıf Hafıza
 • Kaygı Veya Duygusal Sıkıntı

AGHD’li yetişkinlerde tipik olarak kan ve yüksek kolesterol düzeyleri yüksektir. Diyetten ziyade, düşük büyüme hormonu düzeylerinden kaynaklanan metabolizma değişikliklerine değil. AGHD’li yetişkinler diyabet ve kalp rahatsızlığı açısından daha büyük risk altındadır.

Büyüme Hormonu Eksikliği Nasıl Teşhis Edilir?

Çocuğunuzun doktoru çocuğunuz boy ve ağırlığı normali  karşılamıyorsa, GHD belirtileri arayacaktır. Ergenliğe yaklaşırken büyüme oranınızdan ve diğer çocuklarınızın büyüme hızlarından bahsederler. GHD’den şüpheleniyorsa, bir takım testler tanıyı doğrulayabilir.Bir kan testi vücuttaki büyüme hormonunu ölçebilir. Bununla birlikte, büyüme hormon düzeyleriniz gündüz ve gece boyunca geniş dalgalanma gösterir (“gün içi varyasyon” olarak adlandırılır). Normalden düşük sonuçlu bir kan testi, tanı koymak için yeterli bir kanıt değildir.

Büyüme plakları, kol ve bacak kemiklerinin her iki ucundaki gelişen dokudur. Büyüme plakaları, gelişmeyi bitirdikten sonra birlikte mühülenir. Çocuğunuzun elindeki röntgen ışını, kemik büyümesinin seviyesini gösterebilir.Böbrek ve tiroid fonksiyon testleri, vücudun hormonları nasıl ürettiğini ve kullandığını belirleyebilir.

Doktorunuz bir tümörden veya başka bir hasardan şüphelenirse, MRI görüntüleme taraması beynin içinde ayrıntılı bir görünüm sağlayabilir. Büyüme hormonu seviyeleri genellikle, mide öyküsü hikayesi, beyin hasarı veya beyin cerrahisi ihtiyacı olan erişkinlerde taranır.Test, doğumda veya bir yaralanma veya tümör tarafından getirilen hipofiz durumunun olup olmadığını belirleyebilir.

Büyüme Hormonu Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?

1980’lerin ortalarından beri, sentetik büyüme hormonları çocuklara ve yetişkinlere karşı büyük bir başarı ile kullanılmaktadır. Sentetik büyüme hormonları öncesi, kadavradan doğal büyüme hormonları tedavi için kullanılmıştır.Büyüme hormonu enjeksiyon yoluyla, tipik olarak vücudun yağ dokularına, örneğin kolların, kalçaların veya kalçanın arka tarafına verilir. Günlük bir tedavi olarak en etkilidir.

Yan etkiler genellikle küçüktür, ancak şunları içerebilir:

 • Enjeksiyon Yerinde Kızarıklık
 • Baş Ağrısı
 • Kalça Ağrısı
 • Omurga Eğrisi (Skolyoz)

Nadiren de olsa, uzun vadeli büyüme hormonu enjeksiyonları, özellikle bu hastalığın aile öyküsü olan kişilerde diyabet gelişimine katkıda bulunabilir.

Uzun Süreli Tedavi

Konjenital GHH’li çocuklar genellikle ergenlik yaşına gelene kadar büyüme hormonu ile tedavi edilir. Genellikle, gençliklerinde çok düşük büyüme hormonu olan çocuklar doğal olarak erişkinliğe girdiklerinde yeterince üretmeye başlarlar. Bununla birlikte, bazıları tüm yaşamları boyunca tedavi görmeye devam etmektedir. Doktorunuz, kandaki hormon seviyelerini izleyerek devam eden enjeksiyonlara ihtiyaç olup olmadığınızı belirleyebilir.

 

One thought on “Büyüme Hormonu (Growth Hormone) Nedir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir