Steroid Metabolizması Nedir ?

By | 27 Haziran 2017

Steroid Metabolizması Nedir?

Steroidlerin biyosentezi, falenil pirofosfat ile, skualen sintazı ile skualen için indirgeyici dimerizasyon ile ve ardından skualen’in lanosterole enzimatik dönüşümü ile ortaya çıkar. Skualenin epoksidaz ile enzimatik olarak epoksidasyonu, (3S) -2,3-oksidoskalen verir. Oksidoskalenelanostrol siklaz ile müteakip kataliz, bir enzimatik reaksiyonda dört halka, altı karbon-karbon bağı ve yedi şiral merkez oluşturur ve tetrasiklik bir triterpen steroit çerçeve ile sonuçlanır.

Ürün Açıklama

 

Biochem / physiol Eylemleri 
79849(±)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt hydrate 95% (TLC)Sterollerin, dolichol, heme ve ubiquinone’un biyosentezinde anahtar rol oynayan mevalonat yolağının metabolizması. Hastalık alanları onkolojisi, otoimün hastalıkları, arteroskleroz ve Alzheimer hastalığındaki araştırmalara ilâveten mevalonat kinazın kalıtsal eksiklikleri.
94259(±)-Mevalonic acid 5-pyrophosphate tetralithium salt ≥80% (qNMR)Sterollerin, dolichol, heme ve ubiquinone’un biyosentezinde anahtar rol oynayan mevalonat yolağının metabolizması. Hastalık alanları onkolojisi, otoimün hastalıkları, arteroskleroz ve Alzheimer hastalığındaki araştırmalara ilâveten mevalonat kinazın kalıtsal eksiklikleri. Mevalonik asit 5-pirofosfatın sıçan karaciğer dokularında ubikinon seviyelerini yükselttiği gösterilmiştir.
17943(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3≥98% (vitamin + pre-vitamin, HPLC)Cholecalciferol aktif D3 vitamini analoglarını oluşturmak için çeşitli seviyelerde hidroksilasyona uğrayan aktif olmayan bir vitamin D3 formudur. 1α-Hidroksivitamin D3 (alfacalcidol), D3 vitamininin biyolojik açıdan aktif formu olan 1,25-dihidroksikolekalsiferol’e metabolize olan bir sentetik analoğudur. Kolkalsiferolün diğer analogları farklı hidroksilasyondan kaynaklanır. 24R, 25-Dihidroksivitamin D3, 25-Dihidroksivitamin D3’ün bir kataboliti ve gelişimsel kemik oluşumunun varsayılan bir düzenleyicisidir. 24R, 25-Dihidroksivitamin D3, böbrek 25-hidroksivitamin D3 1 a-hidroksilaz için bir substrattır. 24R, 25-Dihidroksivitamin D3, bir VDR-bağımsız sinyal mekanizması ve Ca2 +, PLD ve PLC sinyallemesi yoluyla ve LPA-LPA1 / 3-G (αi) – aracılığıyla, Pi ile indüklenen apoptoz inhibitörü aracılığıyla apo AI sentezinin endojen bir düzenleyicisidir. PI (3) K-mdm2 aracılıklı p53 bozunması.
133681-Deoxy-D-xylulose-5-phosphate sodium salt ≥99.0% (TLC)Metabolit, genellikle prokaryotlarda bulunan, izoprenoitlerin öncüsü olan ve vitaminler gibi non-izoprenoitler gibi mevalonat olmayan yolun metabolizması. Bu yol insanlarda bulunmadığından, bulaşıcı hastalıkların tedavisi için bakteriye özgü ilaçların geliştirilmesi için ilgi çekicidir.
H500217α-Hydroxypregnenolone 
179441α,25-Dihydroxyvitamin D2≥97.0% (sum of vitamin and previtamin, HPLC)Ergokalsiferol (D2 vitamini) in vivo olarak 25-hidroksiergokalsiferol ve 1α, 25-dihidroksikalsiferol hidroksilasyon ile birlikte aktive edilir. Aktive Vitamin D2 molekülleri, bağışıklık fonksiyonu ve kalsiyum gibi işlevler arasında etkiliyor değerlendirmek için geniş çaplı bir çalışmada kullanılabilir.
179361α,25-Dihydroxyvitamin D3≥97.0% (HPLC)Kalsiyum emiliminde ve depolamada D3 vitamininin biyolojik açıdan aktif formu. 1α, 25-Dihidroksivitamin D3, hücresel farklılaşma ve proliferasyon üzerinde yaygın etkilere sahiptir ve bağışıklık yanıtını ve merkezi sinir sistemi fonksiyonunu modüle edebilir. Son çalışmalar, 1α, 25-dihidroksivitamin D3’ün, prostat ve kolon kanserleri de dahil olmak üzere çeşitli malignitelere karşı kimyasal önleyici bir madde olarak davranmakta ve diğer kanser önleyici bileşiklerle sinerji sergilediğini göstermektedir.
179461α-Hydroxyvitamin D3≥97.0% (HPLC)Cholecalciferol aktif D3 vitamini analoglarını oluşturmak için çeşitli seviyelerde hidroksilasyona uğrayan aktif olmayan bir vitamin D3 formudur. 1α-Hidroksivitamin D3 (alfacalcidol, kalsiyum emiliminde ve depolamada biyolojik olarak aktif D3 vitamini şeklindeki 1,25-dihidroksikolekalsiferol’e metabolize olan sentetik bir analoğudur, 1α, 25-Dihidroksivitamin D3, hücresel farklılaşma ve çoğalma üzerinde geniş etkilere sahiptir ve Immün yanıt vermeyi ve merkezi sinir sistemi fonksiyonunu modüle eder Son çalışmalar, 1α, 25-dihidroksivitamin D3’ün prostat ve kolon kanserleri de dahil olmak üzere çeşitli malignitelere karşı kimyasal önleyici bir ajan olduğunu ve diğer anti kanser bileşikleriyle sinerji gösterdiğini ileri sürmektedir.

1.25-dihidroksikolecaliferole metabolize olan sentetik vitamin D3 analoğu. Kemik rezorpsiyonunu inhibe eder ve kemik oluşumunu teşvik eder. Sığır paratiroid hücreleri tarafından paratiroid hormonu sekresyonunu baskı altına alır.

410432,3-Oxidosqualene ≥92.0% (HPLC)2,3-Oksidoskalen, 2,3-oksidokskalen siklaz lanosterol sentezinin bir alt tabakasıdır. 2,3-oksidoskalen siklazın, yüksek yağlı bir diyet ve yüksek seviyede kolestrol ile bastırıldığı gösterilmiştir.
521312-C-Methyl-D-erythritol 4-phosphate lithium salt ≥98% (TLC)Metabolit, izoprenoitlerin öncüsü olarak vitaminler gibi non-izoprenoitler gibi genellikle prokaryotlarda bulunan mevalonat-olmayan MEP yolağına özgü. Bu yol insanlarda bulunmadığından, bulaşıcı hastalıkların tedavisi için bakteriye özgü ilaçların geliştirilmesi için ilgi çekicidir.
P952121-Deoxycortisol 
H938422(R)-Hydroxycholesterol ≥98%22 (R) -Hidroksikolesterol, pregnenolon sentez yolağının kolesterolden bir ara ürünüdür. Bildirilen nöroprotektif özelliklere sahip ve nöronları β-amiloid kaynaklı hücre ölümüne karşı korur. 22 (R) -Hidroksi kolesterol, sterol konsantrasyon sensörleri olarak görev yapan ve yağ asidi metabolizmasını düzenleyen karaciğer X reseptörlerinin ligandı olarak görev yapar.
H588422(S)-Hydroxycholesterol22 (S) -Hydroxycolesterol, karaciğer X reseptörlerine etki ederek lipid ve glikoz metabolizmasını modüle eder. Hepatositler, miyotüpler ve yağsız dokuda lipogenezi ve lipit birikimini azaltma potansiyeline sahiptir.
P91295-Pregnen-3β-ol-20-one ≥98%Az sayıda “nörosteroid” den biri olan steroidler, periferik kaynaklardan ziyade beyinde sentezlenir. Bu nörosteroidlerin azaltılmış seviyeleri, yaşla birlikte kemirgen bilişsel düşüşle ilişkilendirilmiştir, ancak insanlardaki çalışmalar çelişkili olmuştur.

Sıçanlarda testosteron üretimi, testisin Leydig hücrelerinde Δ4 yolu ile gerçekleşir. Kolesterol ilk önce pregnenolona, daha sonra progesterona ve nihayet testosterona dönüştürülür. Pregnenolon, steroidojenik bezlerde sentezlenen anahtar nörosteroiddir. Aynı zamanda, γ-aminobütirik asit (GABA) reseptörü ile etkileşerek, GABAerjik nöronların bir antagonisti olarak işlev gören bir sülfat esteri olarak da bulunur.

C36525α-Cholest-7-en-3β-ol5α-Kolest-7-en-3β-ol (Lathosterol), kolestrol biyosentez yolundaki bir ara maddedir. Serumda bulunan Lathosterol, lipoproteinler üzerinde taşınır ve kolesterol sentezi oranını gösterir. Kolestrol sentezinin bir işareti gibi davranır ve kolesterolün diyet tüketiminden etkilenmez.
B4936Brassicasterol from semisyntheticBrassicasterol, kolza tohumu ve kanola yağlarında bulunan fitosterol; Deniz yosunları ve kabuklu deniz hayvanlarında da bulunur. Brassicasterol’ün, memeli kolesterolü biyosentez yolunda rol oynayan bir enzim olan sterol Δ24-redüktazı inhibe ettiği gösterilmiştir.

Brassicasterol, yapısal olarak kolesterole benzer bir bitki steroludur. Bitki sterolleri, kolestrol ile rekabet eder ve misel içerisine dahil edilen kolesterolün içeriğini düşürür, böylece emilimini azaltır. Bildirildiğine göre Brassicasterol, aterosklerozun ilerlemesini azaltmaktadır. Beyin omurilik sıvısında brassicasterol seviyesi, Alzheimer hastalığının progresyonu için prognostik faktör olarak kullanılabilir.

C5157Campesterol ~65%Campesterol, öncelikle fıstık, meyve, baklagiller ve tohumlarda bulunan bir fitosterol’dür. Bir kolesterol analoğu olmasına rağmen, insanlarda iyi absorbe edilmez ve kolestrol emilimini rekabetçilikle engeller. Campesterol, hepatositler ve enterositlerde kolesterol metabolizmasına katılan genlerin transkripsiyonunu azaltır ve kardiyovasküler hastalığın tedavisinde pozitif etkiye sahiptir.
C9756Cholecalciferol ≥98% (HPLC)D vitamini ligand bağımlı transkripsiyon faktörü süper ailesinin bir üyesi olan bir reseptör aracılığıyla etki eder. Hem normal hem de kanserli hücrelerin çoğalmasını ve farklılaşmasını modüle eder. Göğüs, kolon ve prostat kanseri hücrelerinde antiproliferatif ve antimetastatik etkilere sahiptir. Bağırsak ve kemikteki aktive D vitamini reseptörleri, kalsiyum absorbsiyonunu ve homeostazı sürdürürler.
C8667Cholesterol Sigma Grade, ≥99%Kolesterol, hücre membranlarının yapısal bileşenlerinin yaklaşık% 20-25’ini oluşturan bir lipiddir. Membranın akışkanlığını ve geçirgenliğini belirleyerek suyun geçirgen olmasını sağlar, ancak iyonlar ve protonlar için geçirgen olmaz. Kolesterol ayrıca plazma zarında bulunan taşıyıcıların ve sinyal proteinlerinin işlevlerini düzenler. Kolestrol sentezinin başlıca siteleri ince bağırsak ve karaciğerdir.

Tüm biyolojik zarların başlıca bileşeni; Toplam beyin lipidinin yaklaşık% 25’i kolesteroldür.

C8503Cholesterol from sheep wool, ≥92.5% (GC), powderKolesterol, hücre membranlarının yapısal bileşenlerinin yaklaşık% 20-25’ini oluşturan bir lipittir. Membranın akışkanlığını ve geçirgenliğini belirleyerek suyun geçirgen olmasını sağlar, ancak iyonlar ve protonlar için geçirgen olmaz. Kolesterol ayrıca plazma zarında bulunan taşıyıcıların ve sinyal proteinlerinin işlevlerini düzenler. Kolestrol sentezinin başlıca siteleri ince bağırsak ve karaciğerdir.

Tüm biyolojik zarların başlıca bileşeni; Toplam beyin lipidinin yaklaşık% 25’i kolesteroldür.

C8753Cholesteryl arachidonate ≥95% (HPLC; detection at 205 nm), viscous liquidKolesteril araşidonat, düşük yoğunluklu lipoproteinin nötr çekirdeğiyle ilişkili bulunan bir kolesterol esteridir. Alıcı-LDL kompleksleri lizozomlar tarafından alınır ve kolesterolü esterlerden serbest bırakmak için hidrolize edilir. Enzim asit kolesteril ester hidrolaz kolesteril esterlerin hidrolizinden sorumludur; Kusurlu bir enzim, insanlarda aterosklerotik lezyonların oluşmasına neden olabilir.
C0289Cholesteryl linoleate ≥98% (HPLC; detection at 205 nm)Kolesteril linoleat, düşük yoğunluklu lipoproteinin nötr çekirdeğiyle ilişkili bulunan önemli bir kolesterol esteridir. Alıcı-LDL kompleksleri lizozomlar tarafından alınır ve kolesterolü esterlerden serbest bırakmak için hidrolize edilir. Enzim asit kolesteril ester hidrolaz kolesteril esterlerin hidrolizinden sorumludur; Kusurlu bir enzim, insanlarda aterosklerotik lezyonların oluşmasına neden olabilir.

Düşük yoğunluklu lipoproteinde (LDL) en bol kolesteril ester.

C9253Cholesteryl oleate ≥98% (HPLC; detection at 205 nm)Plazandaki kolesterol, Kolesteril oleat gibi esterlenmiş bir formda bulunur. Karaciğer plazmaya salındığında LDL parçacıklarını zenginleştiren birincil kolestrol oleat kaynağıdır. Kolesteril oleat ile zenginleştirilmiş lipoprotein salınımı koroner arter ateroskleroz patogenezi ile yakın ilişki içindedir.
C6072Cholesteryl palmitate ≥98% (HPLC; detection at 205 nm)Kolaesteril palmitat, pişmiş kıyılmış sığır eti ve sıçan karaciğer ve fare muslak örneği örneklerinin lipidlerinin HPLC analizinde standart olarak kullanılmıştır.
C2505Corticosterone ≥92%Kortikosteron, hem mineralokortikoid hem de glukokortikoid reseptörleri aktive eden adrenal korteks tarafından salgılanan bir glukokortikoiddir.
C2755Cortisone ≥98%Kortizon (11 dehidro 17 hidroksikortiko-steron) ameliyatlardan sonra yara iyileşmesini geciktiren bir anti-inflamatuar glukokortikoiddir. Enflamatuar hücrelerin, katı madde, fibroblastlar, kollajen, rejenerasyon kılcal damarların ve epitelyal göçün görünümünü etkileyerek iyileşme sürecini erteler. Glukokortikoidler, anti-inflamatuar, anti-allerjik ve immünosüpresif özelliklere sahiptir ve tedavi ve terapide yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Kortizon bir glukokortikoid; Kortikosteron olarak yaklaşık iki katı anti-inflamatuar potensi, fakat çok daha düşük Na2 + retansiyon potensi olan bir kortikosteron analoğu.

D6513Desmosterol ≥84% (GC) 
D0196Doxercalciferol ≥98% (HPLC), solubility: >10 mg/mL in DMSODokserkalsiferol, bir Vitamin D2 analoğudur, bir D vitamini Reseptör Aktivatörüdür (VDRA). Dokserkalsiferol, 1α, 25-hidroksivitamin D2’ye biyolojik aktivasyon için karaciğerde 25-hidroksilasyona ihtiyaç duyan bir pro-hormon görevi görür. Yetişkinlerde diyaliz üzerine yapılan temel çalışmalar, 1. IMA-PTH <300 pg / mL’nin gereğinden fazla bastırılması veya hiperkalsemi oluşumu olmaksızın, plasebo terapiden üstün ikincil hiperparatiroidizmi kontrol ettiğini göstermiştir. Dokserkalsiferolün CKD evreleri 3-4 olan yetişkin hastalarda sekonder hiperparatiroidizm kontrolünde etkili olduğu gösterilmiştir.

Dokserkalsiferol, karaciğerde 1α, 25-dihidroksivitamin D2’ye aktive edilen bir pro-hormon görevi gören bir vitamin D2 analoğudur. Vitamin D reseptörü (VDR) için nispeten düşük afiniteye (aktivasyon öncesi) rağmen, paratiroid hormonu (PTH) geninin ekspresyonunu baskılamada etkilidir ve VDR aracılığıyla etkilenir gibi görünür.

95220Ergocalciferol ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)Ergokalsiferol (D2 vitamini) ve 25-Hidroksikolekalsiferol (D3 vitamini), in vivo hidroksilasyon ile aktive edilen iki vitamin D formudur. Vitamin D2 ve D3, bağışıklık fonksiyonu ve kalsiyum homeostazı gibi fonksiyon üzerindeki etkilerini değerlendirmek için geniş çaplı bir çalışmada kullanılabilir.
E2634Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3β-ol ~96% (HPLC) 
E6510Ergosterol ≥75% 
45480Ergosterol ≥95.0% (HPLC)Ergosterol, mantarların hücre membranlarında bulunan D2 vitamininin biyolojik bir öncüsüdür ve tripanozomlar gibi bazı protistörlerdir. Ergosterol, Amfoterisin B ve benzeri gibi anti-fungal ilaçların fonksiyonunu incelemek ve çeşitli mantarların içindeki ergosterol biyosentez yolunu incelemek için kullanılabilir.
F6892Farnesyl pyrophosphate ammonium salt methanol:ammonia solution, ≥95% (TLC)Ras da dahil olmak üzere birkaç düşük moleküllü kütle G proteininin prenilasyonu için intraselüler mevalonat yolundaki izoprenoit kullanılır.
163333Geraniol 98% 
G6772Geranyl pyrophosphate ammonium salt 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)Terpen biyosentezinde ara
G6025Geranylgeranyl pyrophosphate ammonium salt solution, ≥95% (TLC), ~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)İntraselüler mevalonat yolundaki isoprenoit, Ras da dahil olmak üzere birkaç düşük molekül ağırlıklı G proteininin prenilasyonu için kullanılır. Terpen biyosentezinde ara.
H0135Hydrocortisone γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell cultureAdrenal korteks tarafından salgılanan primer glukokortikoid. Kortikosterondaki anti-inflamatuar potensin üç katı fakat Na2 + retansiyon potensi çok daha düşüktür.
I0503Isopentenyl pyrophosphate triammonium salt solution 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC) 
L5768Lanosterol ≥93%, powderKolesterol öncülü sterol
S3626Squalene ≥98%, liquidTüm steroidlere biyosentetik prekürsör. Kanserojen ve anti-tümör ajanlara maruz bırakılmış normal hücrelere karşı sitoprotektif.
S4297Stigmastanol ≥95%Stigmastanol, yapısal olarak kolesterolü andıran bir bitki lipid molekülüdür. Bitki stanolleri ateroskleroz ve prostat ve kolon kanserlerinde etkili profilaktik ajanlardır.
S2424Stigmasterol ~95%Stigmasterol, kolestrol benzeri kimyasal yapıya sahip bir fitosterol’dür. Anti-kanser, anti-pyretic, anti-inflamatuar ve immün modüle edici etkiler sergiler. Stigmasterol, matriks metalloproteinazların ekspresyonunu düşürmekte ve osteoartritik tavşanlarda kıkırdağın bozunmasını azaltmaktadır.
S9889β-Sitosterol from soybean, ≥96%Bitki kökenli östrojen
S1270β-Sitosterol synthetic, ≥95%Estrojenik aktivite gösteren kolestrolle çok benzer bir yapıya sahip bir fitosterol. G2 / M tutuklaması, endoreduplication ve α-tubulin ve mikrotübüllerin polimerizasyonu ile insan lösemi hücrelerinin çoğalmasını engeller.
D4287γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate triammonium salt 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥90% (TLC)Terpen biyosentezinde ara
277541trans,trans-Farnesol 96% 

About Steroid Ansiklopedisi

Steroid-ansiklopedisi.com anabolik steroidlerin hem etkilerini hem de olumsuz olduğu gerçeğini sağlamak için türkiyede ve dünyada ülkemizi temsil edip birçok ödül almış sporcular tarafından oluşturulmuştur. Steroid-ansiklopedisi.com ve yaratıcıları, Anabolik steroidlerin reçetesiz yasadışı olduğunu vurgulamak ister. Bir doktor gözetimi olmaksızın anabolik steroid kullanımını herhangi bir şekilde teşvik, tavsiye veya önerisini yapmıyoruz. Web sitemizde görmek istediğiniz konular varsa lütfen bize bildirin.
Bu Makalede İlginizi Çekebilir   İlk Steroid Kürü İçin Profesyonel Destek ( Ve PCT )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir