Steroid Alan Hasta Bakımı Nasıl Olur?

By | 24 Nisan 2017

Steroid Alan Hasta Bakımı Nasıl Olur?

İleri Aşama Kanserde Kortikosteroidler 

Bazı durumlarda kortikosteroid kullanımıyla alakalı faydalı olduğunu gösteren birkaç kontrollü çalışma olmasına rağmen; bu etkenler ileri kanser hastalarına sıklıkla uygulanmaktadır. Kortikosteroidler tek başına veya diğer geçici veya antineoplastik (Tümör hücrelerinin gelişimini önleyen)tedavilerle birlikte adjuvanlar (arttırgan) olarak kullanılabilir. Örneğin, kortikosteroidler, kemoterapi veya radyasyon tedavisine bulantı, kusma ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını önlemeye yardımcı olabilir. İleri kanserli hastalarda iştah uyarıcı olarak yaygın olarak kullanılırlar. Yardımcı madde ayarında, kortikosteroidler, epidural kompresyona bağlı bel ağrısı gibi özellikli durumlar da dâhil olmak üzere ileri kanser hastalarında ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bu makale ileri kanserli hastalarda görülen geniş bir yelpazede kortikosteroid kullanımını destekleyen kanıtları gözden geçirmektedir.
Kortikosteroidler, ileri kanserli hastaların tedavisinde sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte, bu kullanımın büyük kısmı, kontrollü klinik araştırmalarda toplanmış veriler yerine, uygulayıcıların deneyimlerinden kaynaklanmaktadır. Kortikosteroidlerin hastalarda etkilerini gösterdikleri gerçek mekanizmalar hakkında az bilgiye sahip olmakla birlikte, belirli durumlarda kanıtlar izlenen kullanımlarını desteklemektedir.

Steroid Alan Hasta Bakımı

Birleşik Devletlerde en yaygın kullanılan kortikosteroidler, hepsi 1950’lerde Yiyecek ve İlaç İdaresi tarafından onaylanan prednizon, prednizolon, metilenprednizolon, deksametazon ve hidrokortizonu içerir. Hekimlerin tercihlerine rağmen, herhangi bir durumda bir kortikosteroid kullanımını desteklemek için kanıt olarak görülmemektedir.
Kortikosteroidler çeşitli glukokortikoid ve mineralokortikoid etkileri gösterir. Enflamatuar (iltihaplı) durumlarda daha güçlü glukokortikoid etkiler arzu edilirken, adrenal yetmezliği tedavi etmek için mineralokortikoid etkilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kortikosteroidler, muhtemelen hücresel transkripsiyon ve protein sentezinde değişiklik ile yanı sıra araşidonik asit (insan beslenmesinde esansiyel olan, yapısında dört çift bağ bulunan 20 karbonlu doymamış bir yağ asidi) salınımını inhibe eden (engelleyen-önleyen) lipokortinler üzerindeki etkiler yoluyla enflamatuar ve bağışıklık tepkilerini inhibe eder. Gelişmiş kanserde kortikosteroid kullanımı, mineralokortikoidleri karakterize eden tuz tutma özelliklerinden kaçınma ile birlikte glukokortikoid etkileri etrafında dönmektedir.
Bununla birlikte, önceden kortikosteroidlerle tedavi edilen hastaların bir dereceye kadar adrenal supresyona (Böbrek üstü bezi  Baskılama) sahip olabileceğini ve bu nedenle stresli durumlar sırasında ek kortikosteroid tedavisi gerektirebileceğini hatırlamak önemlidir. Bu ortamda mineralokortikoid özellikler arzulanır.

Uzun Vadeli Kullanmanın Etkileri

Uzun Vadeli Kullanmanın Etkileri: Kortikosteroidlerin kronik kullanımı adrenal bastırmaya neden olur ve fizyolojik strese karşı normal adrenal tepkiyi buluntu yapabilir veya önleyebilir. Bu etkiden kaçınmak için, birçok kanser hastası hipersensitivite reaksiyonlarını önlemek için antiemetik olarak aralıklı dozlarda steroid alabilir veya ağrı kontrolü için adjuvanlar şeklinde olabilir. Spiegel ve meslektaşları, kemoterapiden önce emezis profilaksisi (kusmadan korunma)için yüksek doz prednizone alan 14 hastada adrenokortikotropik hormon (ACTH) uyarı testleri yapılmış, Adrenal fonksiyon 24 saatte 13 hastada bastırılmış ve 5 hastada 1 haftadan fazla bastırılmış olarak kalmıştır.
Rochester Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, deksametazon premedikasyonunun kullanıldığı kemoterapi öncesi ve sırasında yumurtalık kanseri olan dokuz kadında ACTH stimülasyon testleri yaptılar. Hipotalamik-pituiter eksende 8 güne kadar olan etkileri olduğunu ancak uzun süreli bastırmanın olmadığını bildirdiler. Kısa süreli aralıklarla alınan dozlarda uygulandıklarında steroidleri inceltmek için muhtemelen gerekli değildir ancak böyle bir tedavi gören hastalar hipotansiyon ve ağır hastalık ile karşı karşıya kaldıklarında adrenal supresyon düşünülmelidir. Ameliyat geçiren kanserli hastalarda replasman (yerine koyma) doz steroidleri kullanımı kısa süre önce Lefor tarafından gözden geçirildi.
İlerlemiş kanserli hastalarda kortikosteroid kullanımıyla ilişkili riskler kapsamlı olarak gözden geçirilmiştir. Akut yan etkiler arasında dispepsi (hazımsızlık), peptik ülser hastalığı, uykusuzluk, oral ve vajinal kandidiyaz, anksiyete ve glukoz intoleransı bulunur. Kronik kullanımın yan etkileri arasında cushingoid görünüm, kilo artışı, ödem, katarakt, osteoporoz, proksimal miyopati, cildin inceltilmesi, enfeksiyon ve hasar görmüş yara iyileşmesinin gelişimi bulunur. Kortikosteroidler depresyon, ajitasyon ve deliryum da dahil nöropsikiyatrik değişiklikler yapabilir.
Bu nedenle, potansiyel yan etkilere karşı kortikosteroid tedavisinin potansiyel yararlarını dikkatle incelemek ve tedavinin etkinliğini yakından izlemek önemlidir. Hiçbir gelişme kaydedilmemişse, tedavi ayarlanmalı veya durdurulmalıdır.

Kemik Kanseri Tedarikleri Olan Kortikosteroidler

Kortikosteroidler, 1940’lardan beri kanser önleyici ajanlar olarak kullanılmaktadır, meme ve prostat kanseri ve lenfoid hematolojik maligniteler (kötü hastalıklar) de dâhil olmak üzere çok sayıda katı tümör bildirilmiştir. Akut lenfositik lösemi, Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma, miyeloma ve kronik lenfositik lösemi için rejimlerde yaygın olarak bulunurlar. Bu bölüm, kemoterapötik seçenekler tükendiğinde veya terk edildiğinde palyatif (geçici-anlık)anti kanser tedavisi olarak kortikosteroid kullanımına odaklanacaktır.

Multipl miyelom (çoklu miyelom)

Refrakter multipl miyelomda kortikosteroid kullanımı ile ilgili çeşitli çalışmalar bildirilmiştir. Alexanian ve arkadaşları melefeline dirençli miyelomalı hastalarda nabız prednizon tedavisinin kullanımını bildirmişlerdir. Prednizon, 8 enjeksiyonun 5 günü için 60 mg / m2 / gün olarak, üç doz için takiben 3 haftalık bir dinlenme ve tekrarlanan kür ile uygulandı. Araştırmacılar, 16 hastanın 5’inde tümör kitlesinde% 50’den fazla bir azalma olduğunu kaydetti ve yanıt veren hastaların klinik olarak daha az ağrı, gelişmiş performans durumu ve artmış hemoglobin ile yararlandığını buldular.
Norfolk ve Child: Nükseden veya refrakter hastalığı bulunan 17 hastada benzer bir çalışma yaptı. Bu çalışmadaki hastalar, 5 gün boyunca 60 mg / m2 / gün prednizolon, ardından 9 günlük dinlenme aldılar. 14 hasta altı kürlük tedaviyi tamamladı ve 10’unda serum paraproteinde % 25’lik bir azalma, üriner hafif zincir atılımında % 50’lik bir azalma gözlendi. Yaşam kalitesinde genel bir iyileşme kaydedildi. Özellikle, yanıt vermeyen iki kişi performans durumunda iyileşme gözlendi.
1991’de Doğu Kooperatifi Onkoloji Grubu, nükseden veya refrakter (yanıt vermeyen) hastalığı olan hastalarda yüksek doz pulsed deksametazonun bir pilot çalışmasını bildirmiştir. Hastalara 8 hafta süreyle haftada 4 gün 40 mg / gün deksametazon verildi. Kayıt yaptıran 32 hastanın 13’ünde (% 40) objektif cevaplar alındı ​​ve % 28.5’in de ağrı veya performans durumu iyileşme gözlemlendi. Çalışma da aynı zamanda önemli toksisite bildirmiş olup, 19 hasta en az 2. derece olarak değerlendirilen yan etkilere maruz kalmıştır.
Alexanian, aralıklı, yüksek dozda deksametazon kullanımına da işaret ederek önceki tedavilerine cevap vermeyen hastalarda % 27’lik bir yanıt oranına dikkat çekti. Güneybatı Onkoloji Grubu, nükseden veya refrakter miyelomalı 121 hastada kortikosteroidlerin (oral prednizon, iki hafta boyunca günde 100 mg, ardından 10 hafta boyunca günde 50 mg) alternatif bir gün süreyle uygulanmasını araştırdı. Hasta örneklerinden alınan glukokortikoid reseptörleri ölçülmüş ve düşük sayıda reseptör sayısına sahip hastalarla karşılaştırıldığında orta düzeyde sayıda reseptörü olan hastalar arasında genel sağ kalım da herhangi bir değişiklik olmamasına karşın iyileşmiş bir yanıt bulmuşlardı. 81 hastada kısmi yanıt oranı (M-proteininde % 50 ila % 75 azalma olarak tanımlanmıştır) bildirilmişlerdir, ancak 81 hastada çalışmaya alındığı sırada stabil hastalık devam etmiştir.
Prednizon, bu çalışmada kullanıldığı şekilde iyi tolere edildi, miyelomda kullanılan diğer ilaç çizelgelerinde bildirilenlere benzer şekilde, yanıt ve medyan sağ kalım oranları (12 ay) ile ilişkili olduğu görüldü.

Non-Hodgkin lenfoma

1996’da Newcom, sürekli kortikosteroidlerle (prednizon, 60 ila 100 mg / gün) tedavi edilen, refrakter, kötü diferansiye lenfositik lenfoma olan iki hastanın sonucunu bildirmiştir. Her iki hasta da tekli etken prednizonun başlamasından itibaren 3 hafta içinde düzeldi ve her ikisinin de fonksiyonel düzelmenin yanı sıra düğüm gerilemesi ve organomegali (organ büyümesi) deneyimli olduğu bildirildi. Bununla birlikte, hastalar prednison ile tedaviye başlandıktan 14 ve 15 ay sonra öldü.

Meme kanseri

Ön hat hormonal tedavinin başarısız olması sonrasında yaşlı kadınlarda meme kanseri birincil tedavisinde kullanılmıştır. Minton ve arkadaşları, östrojenler, tamoksifen (Nolvadex – Tamoksifen) veya androjenlerle ilk hormonal tedaviyi takiben, hastalığın ilerlediği 65 yaşında ve daha yaşlı olan 91 kadını izledi. Geri çekme cevabını kontrol etmek için tedavi gerektirmeyen 1 aylık bir süre önerildi. Hastaların çoğuna günde 15 mg prednizolon verildi ve 10 hastaya günde 75 mg hidrokortizon acetate verildi. Objektif cevaplar 13 hastada (% 14) kaydedildi. Diğer bir 19 hastada (% 21) en az 6 ay süreyle güçlü bir hastalık görüldü. Endokrin tedaviye herhangi bir yanıt ile herhangi bir korelasyon yoktu ve toksisite kabul edilebilir gibi görünüyordu.
Mercer ve meslektaşları ilerlemiş meme kanserinde progresif randomize bir prospektif randomize aminoglutethimide (günde iki kez 125 mg Cytadren) ile hidrokortizon (günde iki kez 20 mg) araştırdılar. Tüm hastalar postmenapozaldı ve tamoksifen üzerinde hastalık ilerlemesi yaşadı. Araştırmaya katılan 61 hastanın 56’sı analize dâhil edildi. Hidrokortizon grubunda amiloglobülin verilen üç hasta kısmi yanıt (% 11), kısmi ve beş tam yanıt (% 21) elde etti. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen, kortikosteroidlerin meme kanserinde aktiviteye sahip olduğunun kanıtı olarak kullanılmıştır.

Prostat kanseri

Hormon tedavisi, prostat kanseri tedavisinde iyi bir şekilde kurulmuştur. Bununla birlikte, hormon tedavisindeki başarısızlıktan sonraki ilerleyici hastalık, bu ayardaki hastalar için zor bir sorundur. Tannock ve Toronto’daki Prenses Margaret Hastanesi’ndeki meslektaşları, prednizon ile hormon refrakter hastalıklarının tedavisinde deneyimlerini bildirdiler. Bilgilendirici bir araştırmada, bu araştırmacılar günlük olarak 7.5 ila 10 mg prednizon ile semptomatik kemik metastazları olan 37 erkeği prospektif olarak tedavi ettiler. Ağrı skorları aylık aralıklarla üç farklı önlemle değerlendirildi. İlaç dozajında herhangi bir artış yapılmaksızın üç ağrı ölçeğinde de bir iyileşme, 14 (% 38) hastada en az 1 ay rapor edilmiştir. Yanıtlar, alkalin veya asit fosfataz önlemleri ile korelasyon göstermezken, adrenal androjenlerin bastırılması ile korelasyona sahipti. Medyan yanıt süresi sadece 4 aydan biraz fazla olmasına rağmen, araştırmacılar, az miktarda toksisite veya masrafla yaşam kalitesinde iyileşme olduğuna karar verdiler. Bu araştırmacılar, benzer bir grup hasta için palliasyon olarak mitoksantron (Novantrone) ve prednizon kombinasyonunun üstünlüğünü bildirmişlerdir; Bununla birlikte, bu tedavi, sağ kalım avantajı ile ilişkili değildi. [17] Bazı hastalar tek başına kortikosteroidlerin yararlı olabileceği halde kemoterapi almayı tercih etmişlerdir.
Sartor ve meslektaşları progresif, hormona dirençli prostat kanseri olan 29 erkekte prostata özgü antijen (PSA) üzerine günde iki kez 10 mg prednizonun etkilerini değerlendirdiler.  26 hasta semptomatikti, PSA düzeyleri, hastaların 14’ünde (% 48) en az % 25 azaldı ve 26’sının 23’ünde iştah, kilo artışı ve ağrı kontrolünde iyileşme bildirildi. Ortanca progresyonsuz sağ kalım 2 aydı; Bununla birlikte, genel sağ kalımın ortanca prednison ile tedavinin başlangıcından 12.8 ay sonra olmuştur. Semptom kontrol süresi ve PSA ölçümleri ile herhangi bir korelasyon rapor edilmedi.

Benzer Yazılar

Bu Makalede İlginizi Çekebilir   Anabolik Steroid Nerelerde Bulunur ?

About Steroid Ansiklopedisi

Steroid-ansiklopedisi.com anabolik steroidlerin hem etkilerini hem de olumsuz olduğu gerçeğini sağlamak için türkiyede ve dünyada ülkemizi temsil edip birçok ödül almış sporcular tarafından oluşturulmuştur. Steroid-ansiklopedisi.com ve yaratıcıları, Anabolik steroidlerin reçetesiz yasadışı olduğunu vurgulamak ister. Bir doktor gözetimi olmaksızın anabolik steroid kullanımını herhangi bir şekilde teşvik, tavsiye veya önerisini yapmıyoruz. Web sitemizde görmek istediğiniz konular varsa lütfen bize bildirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir